Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů   

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek zpracovává společnost Housův mlýn – údolí historie, z.s.. se sídlem Pod Holečkovými sady 383/1, 390 01 Tábor, IČ: 28559444 , poštovní adresou: která je správcem (dále jako „Správce“). Účelem zpracování osobních údajů je především kontaktování zázazníků za účelem nabídky pořádání akcí či pro jiné marketingové účely. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházející větě. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále Vás informujeme, že pokud neodškrtnete při registraci políčka na webu www.housuvmlyn.cz, je Správce oprávněn zpracovat Vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na Váš e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..

Při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení pořádání akcí a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce a pro zasílání obchodních sdělení e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu. Souhlas lze odvolat zasláním emailu na adresu: info@housuvmlyn.cz

Účel zpracování osobních údajů:

V případě udělení souhlasu či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu nebo pěti let  od data vložení či aktualizace, které může být učiněno písemně nebo emailem na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

 

Rozsah údajů:  

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka , zanechání kontaktních údajů a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísl,, firmu,….

Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči.

 

Kdo má přístup k datům

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Společnost Housův mlýn – údolí historie, z.s a webem www.housuvmlyn.cz. Veškeré osoby pracující pro Housův mlýn – údolí historie, z.s, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

 

Firma xxx může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Housův mlýn – údolí historie, z.s určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých marketingových služeb. Společnost Housův mlýn – údolí historie, z.s jako zpracovatele využívá:

Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);

Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);

 

Informační povinnost:

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Účinnost nastává

25 .5.2018